गिलास भट्टी

ग्लास फर्नेसका लागि रिफ्रेक्टरीहरू

हामी ग्लास फर्नेसका लागि विभिन्न रिफ्रेक्टरीहरू आपूर्ति गर्छौं
फायरक्ले ईंट, फ्युज्ड कास्ट AZS ब्लक, म्याग्नेशिया ईंट, सिलिका ईंट, कोरन्डम ईंट